SOSYAL HİZMET SEKTÖRÜNDE MOBBİNGİN ÖNLENMESİ PROJEMİZ BAKANLIKÇA KABUL EDİLDİ

PROJE EĞİTİMLERİ GİRESUN, DİYARBAKIR VE ESKİŞEHİR’DE YÜZ YÜZE YAPILACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işçi ceza paraları kapsamında Bakanlığa sunduğumuz “Sosyal Hizmetler Sektöründe Psikolojik Taciz’in (Mobbing) ortadan kaldırılması ve Önlenmesi Projesi” kabul edilerek sendikamız tarafından uygulanmaya başlandı.

Yöneticiler ve işçilerin mobbing türleri ve korunma yollarıyla ilgili eğitilmeleri ve konu ile ilgili farkındalıklarının arttırılarak karşılaşılan psikolojik şiddet vakalarının sayısının azaltılması amacıyla yürüttüğümüz projemizle Sosyal Hizmetler sektörünün en büyük sorunlarından biri olan psikolojik tacizin ortadan kaldırılması için önemli faaliyetler gerçekleştirilecek.

İş Sağlığı ve Güvenliği alanında risk faktörleri arasında sayılan Mobbing ve psiko-sosyal şiddete ilişkin çalışanların konunun anlamını ve önemini daha iyi kavrayabilmeleri açısından İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi de bu proje kapsamında verilecek ve farkındalıkları artırılacak.

 

HEDEF GRUP SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI

Genel Başkan Yardımcımız Tuba  Gülpembelioğlu tarafından yürütülecek olan proje eğitimlerine Huzurevi, Çocuk Evleri, Çocuk Destek Merkezi, Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ve Kadın Konuk Evi’nde çalışan Sosyal Hizmet çalışanları, işyeri sendika temsilcileri ve kurum yöneticileri katılacak.

Ayrıca sosyal hizmetler alanında çalışanların Mobbing algısının ölçülmesine ilişkin mülakatlar ve bireysel koçluk çalışmaları gerçekleştirilerek, iş yerinde mobbingin Türkiye’de Sosyal Hizmet çalışanları arasında görülme biçimi ve oranı kapsamlı olarak ortaya konulacak.

 

DEMOGRAFİK İSTATİSTİKLER DE ORTAYA ÇIKACAK

 

Araştırmayla cinsiyet, yaş, kıdem, medeni hal, eğitim gibi sosyo demografik özellikler bağlamında istatistiklere erişim sağlanacak ve il-bölge bazında çalışanların iş yeri şiddetine uğrama sıklıkları açığa çıkartılacak.

 

PROJEYE NEDEN İHTİYAÇ DUYULDU

 

Çalışma Hayatında Psikolojik Tacizin (Mobbing), tüm kültürlerde ve tüm ülkelerde, cinsiyet, yaş, öğrenim düzeyi, dış görünüş, kıdem, hiyerarşik konum farkı gözetmeksizin çalışan herkesin başına gelebilecek bir işyeri sorunu olduğu ve yapılan çeşitli araştırmalarla da işyeri şiddet türleri arasında, en çok öne çıkan şiddet türü Mobbing olarak ortaya konmasından hareket eden Sendikamız, sosyal hizmet çalışanlarına yönelik bu projenin gerçekleştirilmesi için harekete geçti.

Dünyada ve Türkiye’de mobbing, yıldırma ve şiddet üzerine  yapılan akademik çalışmaların sayısal olarak artsa dahi nitelik olarak aynı kalması ve konunun kavramsal boyutun ötesine geçememesinden yola çıkılarak oluşturulan bu projede, yaşanan fiziksel ve psikolojik sağlık sorunları, ekonomik sorunlar, özgüven ve özsaygının yitirilmesiyle birlikte genel saygınlığın kaybı ve işe yaramayan insan olma endişesi; ileri ve ağır olgularda ise intihar eğilimi, çalışma Hayatında Psikolojik Taciz’in (Mobbing) bireysel sonuçları olarak değerlendirilecek. Sorun, verilecek eğitimlerle bu sonuçların bireyi en az etkileyecek, ya da  etkilemesinin önüne  geçecek farkındalıkların oluşması sağlanacak.

Mobbinge uğrayan bireyin sağlık harcamalarının artması, işe gelmeme ve işten ayrılma oranlarında yükselme; iş doyumu ve çalışma huzurunda azalma; verimde düşüş; kurumun isim ve saygınlığının zarar görmesi  gibi kurumsal sonuçlarını da değerlendiren Sendikamız, çalışanların iş yeri mobbingine ilişkin eğitilmeleri, mobbingin azaltılması ve böyle bir durum karşısında çalışanların ve özellikle yöneticilerin durumu nasıl ele almaları gerektiği yönündeki  eğitimleri Proje kapsamında gerçekleştirecek.

 

PROJENİN HEDEFLERİ

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından finanse edilen ve Sendikamız tarafından gerçekleştirilen projenin hedefleri arasında yöneticiler ve işçilerin mobbing türleri ve korunma yollarıyla ilgili eğitilmeleri ve konu ile ilgili farkındalıklarının arttırılarak karşılaşılan psikolojik şiddet vakalarının sayısının azaltılması yer alıyor.

Proje kapsamında ayrıca Türkiye’de Sosyal hizmetler işkolunda istihdam edilen örgütlü işgücünde işyerinde psikolojik taciz’in(Mobbing) görülme nedenleri, biçimi ve oranları ortaya konacak, yapılacak araştırmalar   sayesinde cinsiyet bazında mobbinge uğrama rakamları, işkolunda en sık rastlanan mobbing türü de tespit edilecek.

Proje ile aynı zamanda işyerlerinde verimliliğin artırılması da hedefler arasında yer alıyor.

 

PROJE EĞİTİMLERİ  3 İLDE YAPILACAK

 

Proje kapsamında Sendikamızın örgütlü olduğu 3 ilde (Giresun, Diyarbakır, Eskişehir) toplam 105 yönetici ve işçiye şiddetle mücadele yöntemleri, Mobbing, Temel İSG, Çatışma Yönetimi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği eğitim ve uygulama atölye eğitimleri verilecek. Proje kapsamında ayrıca psikolojik saldırı uygulayan kişi-kişilerle mücadele etme yöntemleri de öğretilerek mobbingin önlenmesi amacına ilişkin farkındalık oluşturulacak.

Sendikamızca yürütülen Proje kapsamında ayrıca 50 kişilik yönetici ve işçilerden oluşacak ODAK GRUBA ise derinlemesine mülakat ve koçluk çalışmasıyla, sosyal hizmet işkolunda istihdam edilen örgütlü işgücü kapsamındaki işyerinde psikolojik tacizin görülme nedenleri, biçimleri ve oranları ile ilgili bir envanter çalışması yapılacak.

KAMU BİLGİLENDİRME SPOTU HAZIRLANDI

Yapılacak eğitimler ve hazırlanan kamu bilgilendirme spotu ile sosyal hizmetler sektöründe iş sağlığı ve güvenliği için farkındalık artırılması hedeflenen Projeye yönelik çıktılar, konunun tarafı olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlara “MOBBİNG DURUM RAPORU” halinde sunulacak.

MOBBİNG REHBERİ YAYINLANACAK

Proje kapsamında ayrıca yapılacak derinlemesine mülakat sonuçları da yayın haline dönüştürülecek, proje sonunda ise yapılan tüm çalışmalardan yola çıkılarak oluşturulacak  “MOBBİNG REHBERİ” yayınlanacak.

 

 

 

 

TOP

SOSYAL HİZMET SEKTÖRÜNDE MOBBİNGİN ÖNLENMESİ PROJEMİZ BAKANLIKÇA KABUL EDİLDİ